Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт „Деловодство” в дирекция ,,Обща администрация” и Заповед за прекратяване на конкурса