Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

Данни относно администратора на лични данни

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) е администратор на лични данни. Конкурсната процедура се организира и провежда от назначена със заповед на председателя на КПНРО комисия. 

Цел на обработването и правно основание

Личните данни на кандидатите се обработват за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност в КПНРО на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Закона за държавния служител и на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

 

Обработване на лични данни в процеса по подбор

В процеса на провеждане на конкурса се обработват документи, като: заявление, диплома за завършено образование, трудова, служебна и/или осигурителна книжка, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за работа. 

Лица, обработващи лични данни в КПНРО

Достъп до личните данни на кандидати имат определени от председателя на КПНРО длъжностни лица при изпълнение на задълженията им като членове на конкурсната комисия. КПНРО не предоставя лични данни на кандидатите на трети лица. 

Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни на участниците в конкурсни процедури за заемане на длъжности в КПНРО е три години. Когато в конкурсната процедура е изискано да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. КПНРО връща документите, по начина, по който са подадени.

 Права на кандидатите, участващи в конкурс, провеждан от КПНРО

Кандидатите, участващи в конкурс, провеждан от КПНРО, имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни  и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от КПНРО.Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до КПНРО.

КПНРО информира кандидата за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 (един) месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. При непредприемане на действия по отправено искане КПНРО информира кандидата писмено. Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , или по друг начин.

Кандидатите за работа имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на оттегляне на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от длъжностните лица вКПНРО. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за съхранение се съхраняват в КПНРО, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити.

Кандидатите за работа имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , във връзка с обработването на техните лични данни.

Изискване за предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в конкурсна процедура и за назначаването като държавен служител. В случай че кандидатите не предоставят лични данни, няма да могат да участват в конкурсната процедура и да бъдат назначени като държавни служители в КПНРО.

Координати на администратора

Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, гр. София, ул. Сердика № 22, ет. 7. Длъжностно лице по защита на данните е Гергана Василева, електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .