Посетители онлайн

В момента има 146 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало

Проект

 

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 – „Специализирани обучения за централната администрация“

      Capture3            

                На 06.07.2018 г. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект № BG05SFOP001-2.006-0020 „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“. Общата стойност на проекта е 118 054,80 лв., като размерът на средствата от Европейския социален фонд е 100 346, 58 лв., а националното съфинансиране е 17 708,22 лв.

 

 

Общата цел на проекта е да се повишат специализираните знания, квалификация и умения на служителите от специализираната администрация на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори чрез теоретични обучения в няколко тематични направления, за които е установена най-голяма нужда към момента.

Целеви групи: Специализиранатаадминистрация към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и експерти, непосредствено подчинени на председателя.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Обучение по теми: 1. „Изменения и допълнения в указанията на ИДЕС за разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора от 2017 г.“ 2. „Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени неправилни отчитания чрез получаване на разбиране за предприятието и неговата среда.“ 3. „Оценка на неправилни отчитания, идентифицирани по време на одита“;

Дейност 2: Обучение по теми: 1. „Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети.“ 2. „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания.“ 3. „Комуникация на външния одитор с ръководството на одитираното предприятие и лицата, натоварени с общо управление“;

Дейност 3: Обучение по тема „Одит на финансови отчети на публични дружества – специфични изисквания“;

Дейност 4: Обучение по теми: 1. „Одит на финансови отчети на застрахователни, презастрахователни и пенсионноосигурителни дружества.“ 2. „Съвместни одити“;

Дейност 5: Обучение по теми: 1. „Групови одити и консолидирани финансови отчети“; 2. „Специфики при одита на малки и средни предприятия – практически аспекти“.

Продължителност на проекта: 15 месеца

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

1150675
ДнесДнес49
ВчераВчера1130
Тази седмицаТази седмица49
Този месецТози месец18553
ВсичкоВсичко1150675