Дейност на Комисията

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Посетители онлайн

В момента има 475 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Новини Интервюта и публикации в медиите На дневен ред е Законът за обществените поръчки

На дневен ред е Законът за обществените поръчки

   Публикация на Ваня Донева, председател на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, в сп. Счетоводна политика, бр. 7-8/2013

 

      Решението на проблема с нелоялната конкуренция чрез офериране на необосновано ниски одиторски възнаграждения вече не търпи отлагане.
      До КПНРО често достигат информации за необяснимо ниски цени при офериране по Закона за обществените поръчки. Интересен факт е, че сигналите са от възложители на обществени поръчки, а не от участвали в процедурите одитори или одиторски предприятия. Възложителите задават въпроса: „Възможно ли е за един и същ обхват на ангажимента за независим финансов одит, за едно и също техническо задание, да се предлагат цени в пъти различни една от друга и със също такива разлики в часовете за одит и часовите ставки? Как да се ориентираме и как да определим изпълнителя, който ще извърши услугата качествено?“.


        Нечестната конкуренция и нарушаването на изискванията за качество са пряка последица от увеличаващата се конкуренция в заплащането и натиска върху цените на одиторски услуги. Натискът върху цените е както външен, породен от икономическата криза, която ограничи възможностите на фирмите да заплащат предишните нива на цени за тези услуги, така и  вътрешен, породен от желанието на членове на професионалната организация да увеличат пазарния си дял, компенсирайки по този начин намалението на доходите си, поради намалението на платежната способност на клиентите си. Конкуренцията е важен пазарен фактор. Тя трябва да е честно съревнование, основаващо се на по-добра организация на труда, на по-голяма ефективност и икономичност, в резултат на което се постигат по-ниски цени. Но когато участник на пазара предлага необосновано ниски цени, които са под себестойността на услугата, това разрушава конкуренцията. Нещо повече, ниската цена неминуемо се отразява на мотивацията, а оттам и на качеството на услугата.
         За услугата по независим финансов одит, една високоекспертна услуга, приоритизирането на критерия „най-ниска цена“ е неправилно. Този критерий игнорира изцяло качеството на услугата и съобразността с професионалните стандарти. За да се развие пълния потенциал на обществените поръчки като цяло, е необходимо най-доброто съотношение между качество и цена. Това може да се постигне с критерия „ икономически най-изгодна оферта“.  Това твърдение е застъпено и в Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г., относно модернизирането на обществените поръчки /2011/2048/INI//. Пак там е разписано, че критерият „икономически най-изгодна оферта“ би насърчил усилията за постигане на най-добро качество и най-добра стойност, т.е. за придържане към изискванията на стратегията „Европа 2020“. В своя доклад от месец януари тази година относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите предлага изменение на текста, предложен от Комисията в чл.66 – параграф 1. Изменението гласи : „ Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критерият, по който възлагащите органи възлагат обществените поръчки, е критерият за икономически най-изгодната оферта“ , т.е. предложението е критерият „най-ниска цена“ да отпадне като възможност.
        Критерият  „икономически най-изгодна оферта“  не изключва цената като компонент на общата оценка на офертата, но освен нея ще се включват и други компоненти, тясно свързани с предмета на услугата по независим финансов одит. Това би позволило възложителят да вземе най- подходящото решение във връзка със защита на своя интерес от успешно изпълнение на задачата. За да се избегне влиянието на най-ниската цена обаче, считам, че би трябвало да се намали нейната тежест в комплексната оценка. Делът на цената в общата оценка  може да е примерно 20 на сто, т.е. преимуществена тежест да имат качествените критерии.
     Кои могат да бъдат  качествените критерии за оценка? Професионалната организация ИДЕС може да предложи възможните критерии за оценка, които АОП да публикува на страницата си. Така ще бъдат подпомогнати възложителите, за които е много трудно да определят други критерии освен цена, имайки предвид високата експертност на одиторската услуга. По мое мнение, такива критерии могат да са: предложени одиторски процедури; индикативна работна програма; срок на извършване на финансовия одит; срок на предаване на междинен одитен доклад; срок на предаване на финален одитен доклад; описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената поръчка и документи, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя; наличие на гаранции в плана за изпълнение на поръчката, че сроковете за изпълнение на отделните дейности са съобразени със срока за неговото изпълнение и приключване; план за изпълнение на поръчката   и т.н. Но подчертавам, членовете на ИДЕС могат най- точно да определят качествените критерии за прилагане.
             На свое заседание през месец юни КПНРО прие позиция за необходимост от законови промени в посока задължително използване на критерия  „икономически най-изгодна оферта“ за одиторските услуги, т.е. цената да е част от общата оценка, а не единствен критерий. КПНРО предлага в ЗОП да бъде разписано и задължение за включване в комисията по оценяване на офертите лице, което притежава необходимата професионална квалификация и практически опит, в случая дипломиран експерт-счетоводител или регистриран одитор. И сега в чл.34, ал.2 от ЗОП съществува такава възможност, но възложителите не считат за необходимо да я ползват. Последно през месец юли КЗК отмени поръчка за независим финансов одит на община Кюстендил по тази причина. Считам, че текстът трябва да е императивен, за да се вмени по категоричен начин задължение за възложителя за ползване на експерт при оценяването. Позицията на КПНРО съвпада с предложението на УС на ИДЕС от 25.02.2013 г., разписано в Мерки и действия относно подобряване на конкуренцията между регистрираните одитори и е в синхрон с мнението на голяма част от представителите на професията. В това отношение спор няма. На дебат подлежи наличието или липсата на фиксирана тежест на цената като елемент от общата оценка, става въпрос за законосъобразност на предложението; процента на тази тежест, в случай, че се приеме такъв праг, както и възможните качествени критерии за оценка на одиторските услуги.
     В края на август Министерски съвет внесе в народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗОП. Време е за мобилизация на браншовата организация и на съмишлениците на посочените идеи, за да се търси консенсус със законодателя. Дори бих казала, че дебатирането по темата е малко закъсняло.

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

1116900
ДнесДнес221
ВчераВчера1047
Тази седмицаТази седмица1268
Този месецТози месец21617
ВсичкоВсичко1116900

Последно добавено