Дейност на Комисията

Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.

Посетители онлайн

В момента има 145 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Новини Прессъобщения Позиция на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Позиция на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

П О З И Ц И Я

 

на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

относно подготовка и провеждане на изпитите за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от Института на дипломираните експерт-счетоводители през сесии 2013 г. и 2014 г.

 

 

В изпълнение на надзорните си правомощия по чл. 35д, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) се запозна с резултатите от проведените през сесия 2014 г. изпити за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и констатира наличието на съществени несъответствия с принципите и целите за организиране на изпитите и оценяване знанията на кандидатите.

При проведените до 11.11.2014 г. изпити от сесия 2014 г. успеваемостта на кандидатите е следната:

- на изпита по счетоводство от 165 явили се кандидати само 5 от тях са положили успешно изпита, и то след преразглеждане на резултатите по повод подадени жалби;

- на изпита по данъчно и осигурително право от 56 явили се кандидати само 1 от тях е положил успешно изпита,

Резултатите от изпита по данъчно и осигурително право на изпитната сесия през 2013 г. са подобни – от 72 явили се кандидати само 12 от тях са положили успешно изпита.

Необичайно ниската успеваемост на изпитите през тази и предходната година не осигурява нормалното възпроизводство на регистрираните одитори, създава несигурност сред кандидатите и ги обезсърчава, води до оспорване на подхода и съдържанието на изпитите като цяло.

Още повече, че от страна на надзорния орган са реализирани множество инициативи, както по отношение подобряване на правилата и процедурите в съответствие с целите на изпитите, така и по отношение промяна в подхода при подготовка на тестовете за съответните изпити. В тази връзка за последните две изпитни сесии Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е предприела следните действия:

1.  С писмо от 17.12.2013 г. председателят на професионалната организация е информиран, че на свои заседания от 10.12.2013 г. и 17.12.2013 г. КПНРО е обсъдила информация относно резултатите от проведените през 2013 г. изпити за придобиване на правоспособност, при което членовете на комисията се обединяват около посочените по-долу изводи за съмнения относно наличието на системен проблем в методологията по прилагане на горепосочените изпити:

„През последните години системата за придобиване на правоспособност в ИДЕС бе значително подобрена. С въвеждането на електронни изпити се прекрати практиката за обжалване на организацията на изпитите и радикално се преодоляха възможностите за съмнения за нерегламентирани действия при оценяването на изпитните резултати. Извършена е огромна работа за изготвяне и актуализиране на достатъчни по обем банки от изпитни въпроси. Предприеха се редица правилни стъпки за усъвършенстване на Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Резултатите от изпитите от 2013 г., сравнени с резултатите от предходната година, обаче показват наличие на индикации за известни колебания при функционирането на системата. Вероятно това се дължи на прилагането на различаващи се критерии от изпитните комисии относно обхвата и сложността на съвкупностите от изпитни въпроси. Това прави възможен изводът за необходимост от доусъвършенстване на политиката на ИДЕС относно необходимите знания и умения за придобиване на правоспособност, с оглед постигане на по-висока възпроизводимост на изпитните резултати.

По-нататъшното развитие на системата за придобиване на правоспособност, несъмнено е свързано с промени в методиката за провеждане на изпитите, като се предвиди възможност не само за проверка на репродуктивни знания, но и на придобити умения за тяхното прилагане в рутинни и извънредни ситуации.“

С горепосоченото писмо е предложено провеждането на съвместна среща с председателите на изпитните комисии

2.  На 22.01.2014 г. беше проведено такова заседание, на което бяха обсъдени проблемните въпроси.

От страна на представителите на института беше направена реална оценка за необходимостта от промени в нормативната уредба, регламентираща организирането и провеждането на изпитите, както и промяна в подхода относно съставянето на изпитните въпроси.

Според председателя на института е било взето решение от управителния съвет да започне изготвянето на концептуални промени в системата за следващия изпитен период (сесия 2014 г.), като беше изразено ясно съгласие с факта, че сегашната система изпитва само паметта и не изпитва уменията. Постигнато беше обединение и около предложението на комисията за въвеждане рецензиране на изпитните въпроси.

До започване на изпитната сесия за 2014 г., както и до 11.11.2014 г. конкретни предложения за утвърждаване на горепосочените промени не бяха представени от страна на ИДЕС.

По повод на множеството депозирани жалби в деловодството на КПНРО срещу отново разочароващите резултати от изпита по счетоводство, проведен на 28.06.2014 г., с писмо от 17.07.2014 г. комисията поиска от ИДЕС анализ и становище по отношение посочените в жалбите факти и обстоятелства, вкл. за мнението на професионалната организация относно провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Такова становище беше представено на вниманието на комисията на 17.09.2014 г. след двукратно писмено напомняне за това.

В горепосоченото становище Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (УС на ИДЕС) изрично посочва, че според него не са налице основания (нито формални, нито по същество) за провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Предвид горепосоченото и особено с оглед на резултатите от изпита по данъчно и осигурително право от 25.10.2014 г., налага се изводът, че УС на ИДЕС не е на висотата на своите отговорности по администриране на изпитите.

Към настоящия момент КПНРО няма правна възможност да задължи УС на ИДЕС да предприеме конкретни действия за подобряване на състоянието, което може да бъде определено като близко до критичното. Комисията обаче се надява, че членовете на УС правилно ще осмислят своята отговорност и ще проявят добра воля за решаване на назрелите проблеми, в т.ч. по отношение на препоръката на КПНРО за организиране на втора изпитна сесия.

КПНРО отново заявява своята готовност да подкрепи конструктивните предложения на УС на ИДЕС за текущото и перспективното решаване на съществуващите проблеми, в т.ч. чрез целесъобразни промени в Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

981583
ДнесДнес362
ВчераВчера804
Тази седмицаТази седмица5932
Този месецТози месец18586
ВсичкоВсичко981583