Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Новини Прессъобщения

Прессъобщения

Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“

На 11.02.2016 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“.Събитието беше организирано съвместно от Финансово-счетоводнияфакултет на УНССиКомисията за публичен надзор над регистрираните одитори. В кръглата маса взеха участие и представители на УС на ИДЕС и Работната група на ИДЕС по изготвяне на проекта на нов Закон за независимия финансов одит -  Бойко Костов, председател на ИДЕС, съпредседател на РГ по ЗНФО, Валя Йорданова, зам.-председател на УС на ИДЕС, съпредседател на РГ по ЗНФО, Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, Емил Евлогиев, зам.- председател на УС на ИДЕС и Росица Тричкова, член на УС на ИДЕС.Модератор на събитието беше  проф. Снежана Башева, която направи преглед на нормативните реформи в областта на независимия финансов одит, както и разгледа уредбата на съвместния одит и приложението му в различните държави. Председателят на КПНРО г-жа Ваня Донева направи презентация по темата „Новият ЗНФО-общи предизвикателства пред професията и надзора“. По време на кръглата маса  беше направена и презентация на тема „Изисквания за придобиване на правоспособност за одитиране на финансови отчети. Ротация“ от доц. Али Вейсел, представител на ВУЗФ и регистриран одитор. На събитието присъстваха членове и служители от администрацията на КПНРО, университетски преподаватели и регистрирани одитори, представител на АИКБ, ИВОБ и др.

Акцент на дискусията бяха посочените концептуални различия между КПНРО и Работната група на ИДЕС в проекта на нов ЗНФО относно обекта, обхвата и целите на надзора, системата на контрол на качеството, периода на ротация и способите за упражняване на професията.

Меморандум за сътрудничество между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) и Българска народна банка (БНБ)

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) и Българска народна банка (БНБ) подписаха Меморандум за сътрудничество. Неговата цел е да подпомага взаимодействието, координацията и обмена на информация, за да се поддържа стабилността на банковата система в България.

 Двете страни ще си сътрудничат по въпроси, свързани с избор на регистрираните одитори, които извършват задължителен одит на банки, както и лицата, участващи в изпълнение на тези одиторски ангажименти. Ще се обменя информация, свързана с изпълнението на независим финансов одит на банки и за съответствието му с професионалните, етичните, законовите и регулаторните изисквания.

 Освен обмена на информация споразумението предвижда съвместни участия в работни срещи, в обучения и дискусии, при спазване на изискванията за защита на информацията, представляваща банкова или професионална тайна. 

Решение за признаване на българската система за надзор над одиторите

Законът за Швейцарския надзорен орган включва определени екстериториални правомощия, които се прилагат към одиторските фирми извън Швейцария.

Със свое писмо Швейцарския надзорен орган информира Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, че на 1 юли 2015 г., базирайки се на оценката извършена от Швейцарския орган за надзор и дадените в резултат на това препоръки, Швейцарското правителство е взело решение да признае българската системата за надзор над одиторите. Швейцарското правителство също така реши да има екстериториална юрисдикция на Швейцарския надзорен орган на одиторите на чужди компании, които са листвани на швейцарската фондова борса, считано от 1 октомври 2015 г. След тази дата, такива чужди одиторски компании са задължени да получат лиценз като одиторска фирма в съответствие с швейцарското законодателство и са предмет на надзор от швейцарския надзорен орган. Основавайки се на признаването на КПНРО от швейцарското правителство, изискванията за лицензиране и надзор за чуждите одиторски фирми, които имат седалище в нашата юрисдикция няма да се прилагат към одиторските фирми, които са предмет на надзор от КПНРО.

Конференция на тема "Одиторската професия в контекста на новото Европейско законодателство"

На 16 април 2015 г. председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Ваня Донева взе участие в Конференция на тема „Одиторската професия в контекста на новото Европейско законодателство“, организирана от Института за дипломираните експерт-счетоводители. Темата на презентацията на г-жа Донева беше „Предложения на КПНРО по новото одиторско законодателство“. В изложението си председателят на комисията подчерта, че новото в законодателния пакет от 2014 г. е укрепването на независимостта и обективността на одиторите и одиторските дружества. По-голяма част от измененията са подчинени на идеята за повишаване нивото на независимостта – забрана за предоставяне на услуги извън одита; задължителна ротация на одитора и одиторското дружество; ежегодно потвърждаване на независимостта пред Одиторски комитет от страна на одитора и други.

Новите Директива 2014/56/ЕС и Регламент (ЕС) № 537/2014 поставят въпроса за укрепване на публичния надзор над регистрираните одитори, като се повиши независимостта на надзорните органи и се предоставят адекватни правомощия за изпълнение на надзорните им функции.

Съществува общо разбиране, че трябва да се приеме нов закон за независим финансов одит. Водещо ведомство в този процес е КПНРО, но при тясно сътрудничество с ИДЕС и Министерство на финансите.

Позиция на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

П О З И Ц И Я

 

на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

относно подготовка и провеждане на изпитите за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от Института на дипломираните експерт-счетоводители през сесии 2013 г. и 2014 г.

 

 

В изпълнение на надзорните си правомощия по чл. 35д, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) се запозна с резултатите от проведените през сесия 2014 г. изпити за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и констатира наличието на съществени несъответствия с принципите и целите за организиране на изпитите и оценяване знанията на кандидатите.

При проведените до 11.11.2014 г. изпити от сесия 2014 г. успеваемостта на кандидатите е следната:

- на изпита по счетоводство от 165 явили се кандидати само 5 от тях са положили успешно изпита, и то след преразглеждане на резултатите по повод подадени жалби;

- на изпита по данъчно и осигурително право от 56 явили се кандидати само 1 от тях е положил успешно изпита,

Резултатите от изпита по данъчно и осигурително право на изпитната сесия през 2013 г. са подобни – от 72 явили се кандидати само 12 от тях са положили успешно изпита.

Необичайно ниската успеваемост на изпитите през тази и предходната година не осигурява нормалното възпроизводство на регистрираните одитори, създава несигурност сред кандидатите и ги обезсърчава, води до оспорване на подхода и съдържанието на изпитите като цяло.

Още повече, че от страна на надзорния орган са реализирани множество инициативи, както по отношение подобряване на правилата и процедурите в съответствие с целите на изпитите, така и по отношение промяна в подхода при подготовка на тестовете за съответните изпити. В тази връзка за последните две изпитни сесии Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е предприела следните действия:

1.  С писмо от 17.12.2013 г. председателят на професионалната организация е информиран, че на свои заседания от 10.12.2013 г. и 17.12.2013 г. КПНРО е обсъдила информация относно резултатите от проведените през 2013 г. изпити за придобиване на правоспособност, при което членовете на комисията се обединяват около посочените по-долу изводи за съмнения относно наличието на системен проблем в методологията по прилагане на горепосочените изпити:

„През последните години системата за придобиване на правоспособност в ИДЕС бе значително подобрена. С въвеждането на електронни изпити се прекрати практиката за обжалване на организацията на изпитите и радикално се преодоляха възможностите за съмнения за нерегламентирани действия при оценяването на изпитните резултати. Извършена е огромна работа за изготвяне и актуализиране на достатъчни по обем банки от изпитни въпроси. Предприеха се редица правилни стъпки за усъвършенстване на Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Резултатите от изпитите от 2013 г., сравнени с резултатите от предходната година, обаче показват наличие на индикации за известни колебания при функционирането на системата. Вероятно това се дължи на прилагането на различаващи се критерии от изпитните комисии относно обхвата и сложността на съвкупностите от изпитни въпроси. Това прави възможен изводът за необходимост от доусъвършенстване на политиката на ИДЕС относно необходимите знания и умения за придобиване на правоспособност, с оглед постигане на по-висока възпроизводимост на изпитните резултати.

По-нататъшното развитие на системата за придобиване на правоспособност, несъмнено е свързано с промени в методиката за провеждане на изпитите, като се предвиди възможност не само за проверка на репродуктивни знания, но и на придобити умения за тяхното прилагане в рутинни и извънредни ситуации.“

С горепосоченото писмо е предложено провеждането на съвместна среща с председателите на изпитните комисии

2.  На 22.01.2014 г. беше проведено такова заседание, на което бяха обсъдени проблемните въпроси.

От страна на представителите на института беше направена реална оценка за необходимостта от промени в нормативната уредба, регламентираща организирането и провеждането на изпитите, както и промяна в подхода относно съставянето на изпитните въпроси.

Според председателя на института е било взето решение от управителния съвет да започне изготвянето на концептуални промени в системата за следващия изпитен период (сесия 2014 г.), като беше изразено ясно съгласие с факта, че сегашната система изпитва само паметта и не изпитва уменията. Постигнато беше обединение и около предложението на комисията за въвеждане рецензиране на изпитните въпроси.

До започване на изпитната сесия за 2014 г., както и до 11.11.2014 г. конкретни предложения за утвърждаване на горепосочените промени не бяха представени от страна на ИДЕС.

По повод на множеството депозирани жалби в деловодството на КПНРО срещу отново разочароващите резултати от изпита по счетоводство, проведен на 28.06.2014 г., с писмо от 17.07.2014 г. комисията поиска от ИДЕС анализ и становище по отношение посочените в жалбите факти и обстоятелства, вкл. за мнението на професионалната организация относно провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Такова становище беше представено на вниманието на комисията на 17.09.2014 г. след двукратно писмено напомняне за това.

В горепосоченото становище Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (УС на ИДЕС) изрично посочва, че според него не са налице основания (нито формални, нито по същество) за провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Предвид горепосоченото и особено с оглед на резултатите от изпита по данъчно и осигурително право от 25.10.2014 г., налага се изводът, че УС на ИДЕС не е на висотата на своите отговорности по администриране на изпитите.

Към настоящия момент КПНРО няма правна възможност да задължи УС на ИДЕС да предприеме конкретни действия за подобряване на състоянието, което може да бъде определено като близко до критичното. Комисията обаче се надява, че членовете на УС правилно ще осмислят своята отговорност и ще проявят добра воля за решаване на назрелите проблеми, в т.ч. по отношение на препоръката на КПНРО за организиране на втора изпитна сесия.

КПНРО отново заявява своята готовност да подкрепи конструктивните предложения на УС на ИДЕС за текущото и перспективното решаване на съществуващите проблеми, в т.ч. чрез целесъобразни промени в Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Още статии...

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

877645
ДнесДнес31
ВчераВчера712
Тази седмицаТази седмица2180
Този месецТози месец8469
ВсичкоВсичко877645