Информация за семинар на IFIAR

От 10.03.2014 г. до 12.03.2014 г. в Куала Лумпур, Малайзия, се проведе осмия семинар за инспекции на Международния форум на независимите одитни регулатори (ИФИАР). Семинарът беше организиран от работна група на ИФИАР със съдействието на Надзорния съвет по одит към комисията по ценни книжа на Малайзия. Освен представители на КПНРО, в семинара взеха участие 113 представители от 40 държави.

 

Съгласно програмата, семинарът беше открит с презентацията на Алекс Нг – инвестиционен директор към БНП Париба инвестиционни партньори, Хонг Конг, който направи преглед на настоящата макроикономическа ситуация и вероятните бъдещи тенденции.

Участниците бяха запознати с резултатите от второто глобално проучване, проведено между членовете на ИФИАР през 2013 г., по отношение на констатациите от извършени инспекции на одиторски фирми. Резултатите показаха, че 32 членове на ИФИАР са предоставили данни за констатации, като три са били темите за 2013 г., а именно осъществяване на комуникация с одитните комитети, оценка на риска и процедури относно рисковете от измами. Най-съществен е броят на констатациите, свързани с оценяване по справедлива стойност, тестване на вътрешния контрол и адекватност на финансовите отчети и оповестяванията.

Главният изпълнителен директор на надзорния орган на Канада и председател на работна група на Комитет за глобални публични политики към ИФИАР, актуализира информацията относно специфични теми от работния план на групата за периода от 2013 до 2015 г. Работната група на Комитет за глобални публични политики създава платформа за обмен на информация и диалог между членовете на ИФИАР и шестте най-големи глобални мрежи от одиторски фирми, които са членове на комитета.

Представител на надзорния орган на САЩ разгледа елементите на програмата за инспекции, базирана на рисковия подход и дискутира процеса при управление на риска като акцентира на използването на макроикономическа информация, анализ на пазара и идентифициране на специфичните рискови фактори за съответната компания при оценка на риска.

Следващите дни продължиха с обсъждне на специфични теми, свързани с рисково-базирания подход при извършване на инспекции; извършването на инспекции на одиторски ангажимент на банка; одиторски възнаграждения при предоставянето на услуги, несвързани с одит, включително разкриване на потенциални регулаторни рискове; същественост на констатациите и дисциплинарни действия; тестване на вътрешните контроли и използване на ИТ специалисти; тематични инспекции и инспекции на малки и средни одиторски фирми.Предостави се възможност на участниците да дискутират темите по-задълбочено в по-малки групи.