Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено десето пленарно заседание на КЕОНО - 12.06.2019 г.

Резюме от проведено десето пленарно заседание на КЕОНО - 12.06.2019 г.

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) - десето пленарно заседание, проведено на 12 юни 2019 година

Резюме

На 12 юни 2019 г. в Брюксел се проведе десето пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

КЕОНО счита за полезно националните институции, които имат пряка отговорност за образователната квалификация, да се съберат за обмен на знания и опит и да изградят мрежа, в която да стартират общи инициативи в образователната област. Комитетът е готов да съдейства за организацията на първата среща на институциите, както и за последващите действия.

 

Сред членовете на КЕОНО беше предложена за обсъждане актуализирана версия на процедурата за споделяне на цялата документация по Обща методология за извършване на инспекции с регулаторни органи на трети страни и беше приета без промени.

На предишни заседания на КЕОНО е взето решение за разработване на допълнителни насоки за изясняване на точка 12 от Правилника за дейността на Комитета относно бъдещото приемане на документация чрез писмена процедура. На текущото пленарно заседание насоките бяха приети без възражения и без промени.

Дейност на подгрупите

Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" представи доклада за разследвания и санкции за 2018 г. и информира членовете, че въпросникът за разследвания и санкции за 2019 г. е в процес на подготовка. Като решение беше взето докладът да се приеме и да се публикува на уебсайта на КЕОНО.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи състоянието и заключенията от оценките за адекватност и/или еквивалентност на трети страни, които към момента са в преходен режим. Докладите за държавите се приеха, като само един член се въздържа от гласуване.

Председателят на подгрупа "Инспекции" докладва за дейността по подготовка на заседанието на подгрупата, планирано през юни в Люксембург.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" отчете текущата работа и дейността, свързана с докладите за наблюдение на националните пазари.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" представи актуална информация относно продължаващия диалог с международните органи, които изменят и създават стандарти във връзка с одита. Също така представи и информация за транспонирането на промените в областта на одита в националните законодателства, както и относно дискусиите и предложенията по Европейския единен електронен формат (ESEF).

Работната група по Европейския единен електронен формат представи на членовете обобщение на водените досега обсъждания, включително и тези с професионалните организации. Презентацията беше последвана от дискусия между членовете. Беше взето решение да се продължи работата по този проект.

Комуникация със заинтересовани страни

Подготвя се третата среща на Европейския съвет за системен риск (ESRB) и КЕОНО с одитори на финансови дружества с глобално значение (G-SIFIs), която ще се проведе на 28 и 29 октомври 2019 г.

Председателят запозна членовете с планираните за остатъка от 2019 г. срещи с представители на заинтересовани страни.

Председателят и един от членовете информираха останалите за новия подход относно срещите със заинтересованите страни, който включва по-задълбочена подготовка на изготвяните презентации, както и развиване на допълнителните дейности в резултат на тях.

Председателят на КЕОНО запозна накратко представители на надзорния орган на САЩ (PCAOB) с дейността на Комитета и текущите му проекти. Те, от своя страна, представиха новите стратегии и инициативи на американския надзорен орган. Проведе се и дискусия по текущото сътрудничество между европейските национални компетентни органи с PCAOB. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

Председателят на КЕОНО представи дейността на Комитета и текущите му проекти пред представители на Международния форум на независимите одитни регулатори (МФНОР/IFIAR). Те, от своя страна, представиха текущите проекти на IFIAR пред членовете на КЕОНО. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

Представяне на организацията на членовете на КЕОНО

Три члена представиха своите организации за надзор над одита с цел засилване на обмена на информация и сътрудничеството между компетентните органи – членове на КЕОНО, а именно Ирландия, Естония и България.

 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2525900
ДнесДнес256
ВчераВчера568
Тази седмицаТази седмица1638
Този месецТози месец16210
ВсичкоВсичко2525900