Превод на писмо от ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (FISMA)