Разяснения относно прилагане изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит