Съобщение до одитните комитети на предприятията от обществен интерес относно годишните доклади за дейността им през 2018 г