КПНРО прие Насоки за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес