Съобщение относно годишен доклад за дейността на одитните комитети на ПОИ за 2020 г.